Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Iesniedzējinstitūcija

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(2238)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

Ievērojot Eiropas Transporta tīkla (TEN-T) Regulā ietvertās prasības, veikt pētījumu par multimodālo kravas termināļu attīstību un izstrādāt Rīcības plānu multimodālo kravas termināļu attīstībai.

Pētījuma mērķis:

Ilgtermiņa sociālās aprūpes pakalpojumu finansēšanas modeļa izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana finansēšanas modeļa maiņai.

Pētījuma mērķis:

Veikt bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku un viņu ģimenēm Latvijā pieejamās atbalsta sistēmas un pakalpojumu izpēti sociālajā, veselības, izglītības un tiesību jomā, ņemot vērā teritoriālo pieejamību un ārvalstu prakses analīzi, kas būtu adaptējama Latvijā.

Pētījuma mērķis:

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 9. jūnija lēmumu Nr.4-02/42/2023 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” Aizkraukles novada teritorijas plānojumam un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, veikt  Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, tai skaitā Vides pārskata izstrādi Aizkraukles novada teritorijas plānojumam.

 

Pētījuma mērķis:

eParaksta klientu apmierinātības pētījums

Pētījuma mērķis:

Datu pārraides, datu centru, fiziskās škiedras nomas un kibeaizsardzības pakalpojumu klientu apmierinātības pētījums

Pētījuma mērķis:

Veikt darbinieku aptaujas, lai noskaidrotu darbinieku apmierinātību un veicinātu piesaistību uzņēmumam.

Pētījuma mērķis:

Veikt ārvalstu tirgus izpēti pakalpojumu realizācijai mērķa tirgos.

Pētījuma mērķis:

Iegūt datus par TV signāla uztveršanas veidiem Latvijas mājsaimniecībās.

Pētījuma mērķis:

Veikt amatu un amatu kategoriju izvērtēšanu.

Pētījuma mērķis:

Eiropas Savienības politikā paredzēts sasniegt augstu veselības un vides aizsardzības līmeni, un viens no šīs politikas mērķiem ir prettrokšņa aizsardzība. Mērķis ir novērtēt ceļu satiksmes, dzelzceļa un tramvaju satiksmes, gaisa kuģu, kā arī rūpnieciskās darbības radīto vides trokšņa piesārņojuma līmeni.  Balstoties uz trokšņa stratēģiskās kartēšanas rezultātiem, ir jāizstrādā rīcības plāns vides trokšņa piesārņojuma un ietekmes līmeņa samazināšanai.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu plānošanas periodam līdz 2040.gadam notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu dūņu apstrādes un utilizācijas infrastruktūras uzlabošanas pasākumiem

Pētījuma mērķis:

Organizēt sabiedriskās domas aptauju par zināšanām un informācijas pieejamību par radiācijas drošības jautājumiem, lai identificētu, kādās jomās Valsts vides dienestam vajadzētu pastiprināti pievērst uzmanību sabiedrības informēšanā un izglītošanā. Vienlaikus identificējot jomas un aspektus komunikācijā ar valsts pārvaldes, pašvaldību un citu radiācijas drošības nodrošināšanā iesaistītu iestāžu darbiniekiem, kā arī uzņēmumiem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Liepājas iedzīvotāju vērtējumu par dzīvi pilsētā, par īstenotajiem attīstības procesiem pilsētā, tai skaitā iegūstot novērtējumu par sabiedriski aktuālām norisēm, prioritāri risināmiem problēmjautājumiem, pašvaldības komunikāciju ar iedzīvotājiem, iedzīvotāju apmierinātību, u.c.

Pētījuma mērķis:

Pārvērtēt Rīgas valstpilsētas dzeramā ūdens ieguves, sagatavošanas, uzglabāšanas un padeves inženierbūvju izmantošanas modeli un noteikt ilgtermiņā tehniski – ekonomiski izdevīgāko.

Pētījuma mērķis:

Iegūt informāciju par jūras vides hidroķīmiskā un hidrobioloģiskā stāvokļa izmaiņām, ko var radīt padziļināšanas darbos izņemtās grunts glabāšana un pārvietošana uz grunts novietni jūrā, kā arī prognozēt ietekmi uz apkārtējās jūras vides stāvokli.

 

 

 

Pētījuma mērķis:

Izvērtējuma mērķis ir novērtēt Latvijai piešķirto REACT-EU finansējuma lietderību, efektivitāti, ietekmi un iekļautību, kā arī to, kā šie resursi palīdzējuši izpildīt jauno īpašo tematisko mērķu uzdevumus, ņemot vērā arī Covid-19 īpašos rādītājus darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”.

Pētījuma mērķis:

Iepazīties un izvērtēt FCD sniegtās iespējas ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu operatīvās plānošanas un kvalitātes novērtēšanas vajadzībām.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt pētījumu par Rīgas pilsētas ģimenes dārziņiem, lai rastu priekšlikumus pārvaldības modelim un attīstības scenārijiem, kas veicinātu ģimenes dārziņu ilgtspējīgu attīstību, tai skaitā sniedzot redzējumu Lucavsalas ģimenes dārziņu teritorijas telpiskajai vīzijai.

Pētījuma mērķis:

Veikt padziļinātu izvērtējumu par esošā psihologa pakalpojuma saturu un iespējamiem tā trūkumiem, iemesliem tā zemajam pieprasījumam un iespējamiem risinājumiem tā pilnveidošanai, t.sk, vērtējot ārvalstu praksi un jau šobrīd Latvijā nodrošinātos līdzīga satura pakalpojumus un to savstarpējo korelāciju.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir dziļāk izzināt pastāvošās taisnīguma atjaunošanas politikas ietvaru  un tiesisko regulējumu Latvijā, novērtēt pastāvošās prakses un tās attīstīšanas iespējas (pētījumu ir plānots uzsākt un īstenot ESF 4.3.4.6. SAM projekta ietvaros, uzsākt 2023.gadā

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt informācijas tehnoloģiju attīstības iespējas kravu pārvadājumu jomā

Pētījuma mērķis:

1) Kādus medijus un informācijas resursus lieto Latvijas iedzīvotāji?
2) Kā ir izmainījušies to iedzīvotāju mediju un informācijas resursu lietošanas paradumi, kas lietoja saturu, kas pašlaik Latvijas teritorijā ir ierobežots?
3) Kāda ir Latvijas iedzīvotāju uzticēšanās mediju saturam un cik lielā mērā Latvijas iedzīvotāji uzticas vietējam ziņu un informatīvi analītiskajam saturam.

Pētījuma mērķis:

Apzināt citu valstu pieredzi attiecībā uz risku un vajadzību novērtējumu sievietēm un sagatavot priekšlikumus riska un vajadzību novērtēšanas jomas attīstīšanai Valsts probācijas dienestā (pētījumu ir plānots uzsākt un īstenot ESF 4.3.4.6. SAM projekta ietvaros, uzsākt 2023.gadā

To top