Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Iesniedzējinstitūcija

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(2238)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

Veikt “zaļā budžeta” ietvara izstrādi un ieteikumu sagatavošanu tā ieviešanai valsts budžeta plānošanas un izpildes procesā, kā arī ietekmes novērtēšanu uz noteiktajiem klimata mērķiem 2030. gadam, lai virzītos uz klimatneitralitātes sasniegšanu 2050. gadā un klimatnoturīguma nodrošināšanu.

Pētījuma mērķis:

Veikt Rīgas centralizētās ūdensapgādes sistēmas piegādes risku izvērtējumu, veikt izpēti par tiešsaistes dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanu Rīgas centralizētajā ūdensapgādes sistēmā, pārvērtēt dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa programmu.

Pētījuma mērķis:

Raksturot Ādažu novada ainavu daudzveidību un vērtības, nosakot ainavu tipus un telpas, analizējot to īpašības, spēkus un ietekmes, kas tās pārveido, kā arī sniegt priekšlikumus ainavu aizsardzībai, pārvaldībai un plānošanai.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt TEP iepirkuma dokumentāciju (FIDIC “dzeltenā grāmata”) notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu apstrādes infrastruktūras uzlabošanas un attīrīšanas jaudas palielināšanas pasākumiem saskaņā ar VARAM TEP izstrādes vadlīnijām un TEP plānošanas periodu līdz 2040.gadam.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt tehnoloģiskos risinājumus izdalīto smilšu apstrādei un restu nogrābšņu dalītai apstrādei, samazinot tajos mitruma saturu un izpētīt metodes organisko vielu atgūšanai no tiem, lai šo biomasu varētu izmantot atkārtoti aktīvo dūņu piebarošanā aerācijas tvertnēs un metantenkos.

Pētījuma mērķis:

Izpētīti optimālie meliorācijas sistēmas uzlabošanas risinājumi

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Rīgas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas iedzīvotāju viedokli par Rīgu un tās pašreizējo tēlu. Kā Rīga tiek uztverta, ar ko asociējas utml

Pētījuma mērķis:

Novērtēt pašreizējo izmantoto praksi un izstrādāt vadlīnijas teritorijas attīstības plānošanas pilnveidošanai reģionālā un vietējā līmenī saistībā ar noteikto klimata politikas mērķu 2030. un 2050. gadam izpildi, lai virzītos uz klimatneitralitātes sasniegšanu un klimatnoturīguma nodrošināšanu.

Pētījuma mērķis:

Novērtēt pašreizējo izmantoto praksi un izstrādāt vadlīnijas attiecībā uz investīciju projektu ietekmes novērtēšanu uz klimatneitralitātes un klimatnoturības sasniegšanu.

Pētījuma mērķis:


Novērtēt pašreizējo izmantoto praksi un izstrādāt vadlīnijas ilgtspējīgas transporta infrastruktūras attīstībai pilsētvidē, ņemot vērā nepieciešamību samazināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas, pielāgoties klimata pārmaiņām un nodrošināt oglekļa dioksīda piesaisti.

Pētījuma mērķis:

Novērtēt pašreizējo izmantoto praksi un izstrādāt vadlīnijas apdrošināšanas nozares pilnveidošanai, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmē radītos zaudējumus iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldību iestādēm un tautsaimniecības nozarēm.

Pētījuma mērķis:

Novērtēt pašreizējo situāciju attiecībā uz ilgtspējīga finansējuma piesaistes iespējām atsevišķu saimniecisko darbību griezumā kontekstā ar visā Eiropas Savienībā vienotu ilgtspējīgu saimniecisko darbību klasifikācijas sistēmu jeb Eiropas Savienības taksonomiju un izstrādāt vadlīnijas normatīvā regulējuma pilnveidošanai, lai veicinātu ilgtspējīga finansējuma izmantošanas iespējas Latvijā, sekmējot klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Pētījuma mērķis:

Veikt meliorācijas sistēmu Rīgas pilsētā pilnas inventarizācijas priekšizpēti, lai noskaidrotu inventarizācijai nepieciešamos finanšu līdzekļus, labākos darbu paņēmienus un veidus. Uz izpētes pamata tiks sagatavots iepirkums inventarizācijas veikšanai.

Pētījuma mērķis:

Lai nodrošinātu patstāvīgu energoefektivitātes veiktspējas monitoringu kanalizācijas sūkņu stacijās, ikdienā ir jāveic liela apjoma sākotnējo datu apstrāde un analīze. Energopārvaldības darba efektivitātes uzlabošanai nepieciešams izstrādāt ērtu datu apstrādes instrumentu.

Pētījuma mērķis:

Investīciju piesaistes prioritārās nozares pētījums

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt iespējamo risinājumu kopumu jūras krasta erozijas mazināšanai, lai sniegtu atbalstu jūras piekrastes teritoriju attīstības plānošanā un apsaimniekošanā, kā arī lai ierobežotu jūras krasta erozijas sekas klimata pārmaiņu ietekmē.

Pētījuma mērķis:

Energoaudita pakalpojumi SIA “Rīgas Ūdens” objektos (ēku energosertifikātu izsniegšana), energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu tehnoloģiskā piedāvājuma izstrāde ar tehniski-ekonomisko aprēķinu.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot priekšlaicīgu dzemdību izraisošus faktorus.

Pētījuma mērķis:

Saņemt sabiedrības vērtējumu par Latvijas sabiedrisko mediju (Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio, portāla LSM.lv) sabiedriskā pasūtījumu izpildi un iesaistīt sabiedrību sabiedriskā pasūtījuma veidošanā un tiks izmantots, lai nodrošinātu SEPLP funkciju izpildi sabiedriskā pasūtījuma izstrādē, kā arī sabiedrības informēšanai par sabiedrisko mediju sniegto sabiedrisko labumu.

Pētījuma mērķis:

Iegūt Latvijas eksportējošo uzņēmumu novērtējumu LIAA sniegto pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un atbilstībai mērķa grupas vajadzībām, kā arī identificēt diasporas lomu eksporta veicināšanās jomā.

Pētījuma mērķis:

Izpētes mērķis ir noskaidrot racionālāko galvenās valsts nozīmes mikromobilitātes infrastruktūras trases novietojumu posmā Tukums-Rīga.

Pētījuma mērķis:

Izpētes mērķis ir noskaidrot racionālāko galvenās valsts nozīmes mikromobilitātes infrastruktūras trases novietojumu posmā Jelgava-Iecava.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Rīgas dārzu un parku apmeklētāju apmierinātību.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot “Mežaparka” apmeklētāju apmierinātību.

To top