Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Iesniedzējinstitūcija

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(2238)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

Iegūt izpratni par LVRTC darbinieku apmierinātību un piesaisti uzņēmumam, kā arī dažādu darba vidi un procesu ietekmējošiem faktoriem.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
2436.00

Pētījuma mērķis:

Pētījuma (turpmāk arī – Projekta) mērķis ir veicināt VUGD darbības efektivitātes paaugstināšanu visās VUGD darbības jomās – civilajā aizsardzībā, ugunsdrošības uzraudzībā un prevencijā, 112 darbības nodrošināšanā un ugunsdzēsības un glābšanas pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot savlaicīgu un kvalitatīvu funkciju (pakalpojumu) nodrošināšanu un panākot pakāpenisku un pastāvīgu iedzīvotāju drošības līmeņa pieaugumu.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
199755

Pētījuma mērķis:

NAP2027 mērķu rādītāju iegūšana – lepnums par piederību Latvijai, iesaistīšanās sabiedriskajās organizācijās, iedzīvotāju pilsoniskā uzticēšanās arodbiedrībām/NVO, medijpratības pieredze, apmierinātība ar to, kā darbojas demokrātija, iedzīvotāju uztvere par iespēju ietekmēt Saeimas un valdības darbu, politiskās uzticēšanās indekss, uzticēšanās tiesībaizsardzības sistēmai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
3866

Pētījuma mērķis:

Veikt nitrocelulozes pulveru ķīmiskās stabilitātes noteikšanu

Pētījuma mērķis:

Tiek precizēts

Pētījuma mērķis:

Izpētīt muskuļu un skeletālās sistēmas funkcionālo spēju un oksidatīvā stresa līmeni ekstremālā vidē un stresa situācijās nodarbinātām personām pirms un pēc kaujas izturības kursa slodzes ar individuālās izturības analīzi, pielietojot

Pētījuma mērķis:

IT attīstības stratēģijas izstrāde, kas ir ietvars kontrolētai ilgtspējīgai izaugsmei IT risinājumu un pakalpojumu jomā, pakāpeniski pielāgojoties tendencēm, izmaiņām un tehnoloģiju attīstībai

Pētījuma mērķis:

1)Apzināt jauniešu vērtējumu par esošo situāciju jaunatnes jomā un apmierinātību ar dzīvi Liepājā, novērtējot jauniešiem pieejamās

neformālās izglītības, sporta, brīvā laika, kultūras, nodarbinātības, atbalsta un citas iespējas;

2)Noskaidrot jauniešu vērtējumu par jaunatnei aktuālām problēmām Liepājā un to iespējamajiem risinājumiem;

3)Iegūt statistikas datus par jauniešiem, kuri dzīvo, mācās un/vai strādā Liepājā.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt izglītības terminu skaidrojošo vārdnīcu ar terminu tulkojumiem vienotas terminoloģijas attīstībai izglītības politikas veidošanai, pētniecībai un starptautiskai sadarbībai

Pētījuma mērķis:

Izpētīt un izvērtēt pašreizējo vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pārvaldības modeli un izstrādāt jaunu, lai nodrošinātu atbalstu skolu transformācijai uz skolu kā mācīties spējīgu organizāciju (learning organization)

Pētījuma mērķis:

Izpētes mērķis ir noskaidrot racionālāko galvenās valsts nozīmes mikromobilitātes infrastruktūras trases novietojumu posmā Ķegums-Rīga.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
32742.60

Pētījuma mērķis:

Radīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes par efektīvu zemes resursu izmantošanu atbilstoši sociālajiem, ekonomiskajiem, ētiskajiem un klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem Latvijā.

 

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
150934

Pētījuma mērķis:

TV apraides tehnoloģisko platformu izmantošanas dinamika.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot viedokļu līderu attieksmi pret Valsts kontroli un Valsts kontroles darbības vērtējumu.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
6740.04

Pētījuma mērķis:

Kopīgā programmēšanas komiteja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādei (LV-LT Kopīgās programmēšanas komiteja) tās 1.sanāksmē 25.02.2020. deleģēja VARAM veikt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027.gadam (LV-LT Programma) stratēģijas sociāli – ekonomiskās situācijas analīzi un ņemot vērā EK izstrādāto regulējuma projektu Kohēzijas politikai 2021. – 2027.gada plānošanas periodā, sagatavot LV-LT Programmas dokumenta stratēģisko sadaļu par definētajiem politikas mērķiem (turpmāk – PO), specifiskajiem mērķiem (turpmāk – SO) un indikatīvo atbalstāmo darbību piemēriem.

Pētījuma mērķis:

Tiek precizēts

Pētījuma mērķis:

Tiek precizēts

Pētījuma mērķis:

Sadarbības rezultātu izvērtēšana un jauna sadarbības modeļa noteikšana

Pētījuma mērķis:

Monitoringa mērķis ir iegūt informāciju un sekot jūras vides hidroloģiskā un hidrobioloģiskā stāvokļa izmaiņām, kas rodas, izvietojot gultnes padziļināšanas darbu gaitā izņemto grunti Rīgas ostas grunts novietnē jūrā.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
13665.08

Pētījuma mērķis:

Noskaidrotu jaunaudzēs esošo elementu (piemistrojums, pamežs, sīkkrūmi) ietekmi uz briežu dzimtas dzīvnieku radīto bojājumu sastopamību audzes mērķsugai (priedei, apsei vai eglei). Kā izpētes objekti izmantotas audzes no “Briežu dzimtas bojājumu monitoringa” (Nacionālais meža monitorings), kurās papildus ievākti dati par sīkkrūmu stāvokli un lapu koku un krūmu vasaras apkodumu intensitāti.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
55197

Pētījuma mērķis:

Vides stāvokļa kontrole Rīgas brīvostas teritorijā

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
15344.5

Pētījuma mērķis:

Atvieglot būvniecības administratīvo procesu, novērst administratīvus šķēršļus un veicināt plašāku rūpnieciski ražotu ēku būvniecību.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
31480.00

Pētījuma mērķis:

Pētījumu programmas mērķis – sagatavot zinātnisku pamatojumu, informatīvo bāzi un metodoloģisku pieeju Latvijas ainavu potenciāla novērtēšanai un ilgtspējīgai pārvaldībai

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
225616
To top