Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Iesniedzējinstitūcija

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(2238)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem – (Čerņavas ezeram, Ozerka ezeram, Laucesas ezeram (Latvijas teritorijā), Kumpinišķu ezers (Latvijas teritorijā), Skirnas ezeram (Latvijas teritorijā))

Pētījuma mērķis:

Izvērtējuma mērķis ir noskaidrot visas sabiedrības informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to ieguldījumam, kā arī tādējādi noteikt aktualitātes ES fondu komunikācijas aktivitāšu plānošanai

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
7830

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot klientu apmierinātību ar VZD pakalpojumiem (pakalpojumu grupām) un to kvalitātes līmeni, pakalpojumu aprakstiem un to kvalitātes līmeni, kā arī tiešās klientu apkalpošanas kvalitāti

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
6497.00

Pētījuma mērķis:

Latviešu valodas lietojums un kvalitāte elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un interneta vietnēs

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
9360

Pētījuma mērķis:

Veikt pētījumu par bērnu ārpusģimenes aprūpes un adopcijas sistēmas pilnveides iespējām, identificējot sistēmas trūkumus, veicot ārvalstu labās prakses analīzi un sniedzot priekšlikumus sistēmas pilnveidei.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
23850.00

Pētījuma mērķis:

Sistēmiski izvērtēt, vai tehnisko palīglīdzekļu (TPL) pakalpojums pēc būtības esošajā dizainā un finansējuma ietvarā ir atbilstošs klientu vajadzībām un sasniedz normatīvajos aktos TPL pakalpojuma īstenošanai noteikto mērķi. Pētījuma uzdevums ir saņemt neatkarīgu vērtējumu par esošās sociālo pakalpojumu sistēmas ietekmi uz klienta dzīves kvalitāti, atgriešanos darba tirgū, sociālo iekļaušanos utt. Pētījuma ieviešanai ir būtiska loma TPL pakalpojuma reformas attīstībā, valsts finansētā pakalpojuma TPL nodrošināšanā, izmaksu efektivitātes uzlabošanā un efektīva, personām ar funkcionēšanas traucējumiem piemērota kvalitatīva TPL pakalpojuma finansēšanā.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
32000

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot iedzīvotāju individuālo, kā arī sabiedrības un valsts noturību Krievijas brutālā kara Ukrainā kontekstā.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
5028

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir izpētīt D vitamīna un dzelzs deficīta prevalenci un smaguma pakāpi grūtniecēm Latvijā, lai sekmētu nacionālo prevencijas programmu izstrādi D vitamīna un dzelzs deficīta novēršanai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
124531.70

Pētījuma mērķis:

Paaugstināt publiskās pārvaldes darbības efektivitāti, uzlabojot datu pieejamību un elektronisko pakalpojumu saturu, un uzlabot komercdarbības vidi, uzlabojot darījumu drošību elektroniskā vidē, padarot publisko informāciju viegli pieejamu, mazinot administratīvo slogu.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
28896

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir sniegt ieguldījumu SARS-CoV-2 vīrusa epidemioloģiskās situācijas un filoģenēzes padziļinātā analīzē, tostarp stiprināt Latvijas pētniecības un attīstības intereses Eiropas un pasaules pētniecības telpā, veicinot sadarbību ar EBI un attīstot zināšanu bāzi un datu kopas dalībai citās pētniecības un attīstības sadarbības iniciatīvās. Pētījuma pamatelementiem jāietver – epidemioloģiskās un klīniskās informācijas, kā arī atbilstošo individuālu Covid-19 pacientu bioloģisko paraugu savlaicīga iegūšana un kontrolēta uzglabāšana, kā arī  SARS-CoV-2 vīrusa pilna genoma noteikšana no inficētajiem pacientiem iegūtā materiāla.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
495471.06

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
54727

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot sabiedrības (t.sk. darba devēju, esošo un bijušo notiesāto) viedokli un iepriekš pētīto praksi par esošajiem un bijušajiem notiesātajiem un viņu integrācijas iespējām sabiedrībā un darba tirgū, kā arī nostāju un zināšanas pret korekcijas dienestu darbu sabiedrības drošības veicināšanā.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
65000.00

Pētījuma mērķis:

Izveidot indikatīvu rādītāju par Latvijas sabiedrības saliedētības līmeni. Ņemot vērā Sabiedrības integrācijas fonda stratēģiskos mērķus 2020.-2024. gadam, kuri nosaka aktivitātes līdzdalības, saliedētības un stipras informatīvās telpas, stipru ģimeņu un iekļaujošas vides virzienos, indikatīvā rādītāja par Latvijas sabiedrības saliedētības līmeni mērķis ir konstatēt Sabiedrības integrācijas fonda un citu institūciju darbības rezultātu sabiedrības saliedētības veicināšanā.

 

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
50000

Pētījuma mērķis:

Identificēt Multidimensionālās ģimenes terapijas programmas ieviešanas sistēmiskos atbalsta risinājumus Latvijā.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
58828

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot sabiedrības (t.sk. darba devēju, esošo un bijušo notiesāto) viedokli un iepriekš pētīto praksi par esošajiem un bijušajiem notiesātajiem un viņu integrācijas iespējām sabiedrībā un darba tirgū, kā arī nostāju un zināšanas pret korekcijas dienestu darbu sabiedrības drošības veicināšanā.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
65000

Pētījuma mērķis:

Turpināt Gēnu bankas papildināšanu ar vietējo apdraudēto lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu jauno vaislas dzīvnieku bioloģisko materiālu, veikt bioloģiskā materiāla molekulāro izpēti un turpināt informācijas sniegšanu Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīklam (EUGENA)

Pētījuma mērķis:

Socioloģiskās aptaujas veikšanas mērķis ir izzināt sabiedrības un uzņēmēju viedokli ar korupciju saistītos jautājumos, vienlaikus noskaidrojot, kādi ir korupcijas rašanās cēloņi un kurās jomās korupcija ir visvairāk izplatīta.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
12160
To top