Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ainavu izpētes un novērtēšanas pieejas Latvijā

Ainavu izpētes un novērtēšanas pieejas Latvijā

Pētījuma mērķis:

Pētījumu programmas mērķis – sagatavot zinātnisku pamatojumu, informatīvo bāzi un metodoloģisku pieeju Latvijas ainavu potenciāla novērtēšanai un ilgtspējīgai pārvaldībai

Pētījuma uzdevums:

Latvijas ainavu potenciāls, tā novērtēšana. Nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgu teritoriju noteikšana. Digitālā ainavu atlanta saturs un formāts.

Nodošanas datums:
22.12.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Ainavu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Jaunajiem speciālistiem, kas ainavu arhitektūru un plānošanu ir izvēlējušies par savu profesiju
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
valsts budžeta programmas 30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti” prioritārais pasākums “Nozaru valsts pētījuma programma”, valsts pētījumu programma “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana”
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
225616 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījumu programmas ietvaros:

– visā Latvijas teritorijā, izņemot pilsētas, veikts ainavu novērtējums, kura rezultāti apkopoti brīvi pieejamā Latvijas ainavu digitālajā atlantā https://experience.arcgis.com/experience/495c3f2dc51b439180c4afafb4b0fc83/page/Par-ainavu-atlantu/;

– ainavu novērtējuma ietvaros izvirzīti priekšlikumi nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgām teritoriju noteikšanai;

– sagatavota rokasgrāmata “Ainavu izpētes un novērtēšanas pieejas Latvijā”.

Izstrādātā pieeja ainavu raksturošanai un novērtēšanai Latvijā kā pamats ainavu digitālā atlanta attīstībai, kas būs noderīga informācija Latvijas pašvaldību speciālistiem.

Piezīmes:
Pētījums veikts Valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” ietvaros 2020.-2023.gadā, aptverot gan zemes politiku, gan ainavu izpēti. Kopējās izmaksas 405 000 euro.
To top