Pētījumu un publikāciju datu bāze

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības analīze un priekšlikumu izstrāde metodisko materiālu pilnveidei ar sadarbības institūcijām (bāriņtiesa, sociālais dienests)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Evija Rācene
67782954

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības analīze un priekšlikumu izstrāde metodisko materiālu pilnveidei ar sadarbības institūcijām (bāriņtiesa, sociālais dienests)

Pētījuma mērķis:

Veikt Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru (turpmāk – Centri) darbības procesu un prakses analīzi – izpēti, kā tiek īstenots darbs ar ģimenēm, nostiprinot analīzes gaitā konstatēto ar padziļinātām sarunām ar Centru sadarbības partneriem, identificējot un analizējot problēmsituācijas, sagatavojot  secinājumus un  ieteikumus metodisko materiālu pilnveidei, t.sk. norādot uz  nepieciešamajiem precizējumiem metodiskajos materiālos, īpaši sadarbības procesos starp iesaistītajām sadarbības institūcijām, lai uzlabotu Centru līdzšinējo darbu.

Pētījuma uzdevums:

Darba uzdevums ir veikt Centru darbības procesu un prakses analīzi un izpēti, pievēršot uzmanību tam, kā tiek īstenots darbs ar ģimenēm, lai sniegtu ierosinājumus to darbības uzlabošanai.

Lai sasniegtu darba uzdevuma mērķi, tika īstenoti šādi pasākumi:

  1. analizētas normatīvā regulējuma, citu dokumentu (metodoloģiskie materiāli) prasības;
  2. veikta Centru sadarbības procesu un prakses analīze, lai novērtētu, kā tiek īstenots darbs ar ģimenēm, kā arī to savstarpējā mijiedarbība, tai skaitā komunikācija un informācijas apmaiņa.
Nodošanas datums:
19.12.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Bērnu un ģimenes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Rezultāti tiks izmantoti, turpmākajos gados plānojot iespējamos risinājumus ārpusģimenes aprūpes sistēmas uzlabošanai un pilnveidošanai.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
9700 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Veikts uz normatīvā regulējuma un dokumentu analīzi, intervijām un padziļinātajām fokusa grupu intervijām, kā arī elektronisko saraksti balstīts prasību novērtējums, t.sk. izvērtējot bērna tiesisko interešu, kā psihoemocionālās un sociālekonomiskās labklājības nodrošinājumu bērnam no brīža, kad bērns ienāk ārpusģimenes aprūpes sistēmā un nonāk pie audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes, kā arī izvērtēti dažādi Centru īstenotie procesi, par ko konstatējumi, secinājumi un rekomendācijas pieejami ziņojuma 3.sadaļā.

To top