Pētījumu un publikāciju datu bāze

Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā (1.kārta)

Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā (1.kārta)

Pētījuma mērķis:

Izpētīt Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk RIS3) mērķu sasniegšanai nepieciešamo pētniecības, inovāciju, uzņēmējdarbības, digitālo, globālo, kā arī pilsonisko kompetenču attīstības dinamiku un to ietekmējošos faktorus, lai izvērtētu Latvijas augstskolu izglītības nodrošinājuma kvalitāti.

Nodošanas datums:
31.12.2021
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
izstrādāts un aprobēts instruments studējošo caurviju kompetenču novērtēšanai.
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
300000
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījumā izstrādātais instruments tiks rekomendēts augstskolām turpmākai darbībai, veidojot uz mācīšanās rezultātiem un kompetenču pilnveidošanu balstītu saturu, sekojot līdzi studentu kompetenču attīstības līmenim un dinamikai, pilnveidojot mācībspēku profesionālo kompetenci, organizējot tālākizglītību un nodrošinot metodisko atbalstu.

To top