Pētījumu un publikāciju datu bāze

Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā (2.kārta)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Inta Jaunzeme
67047881

Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā (2.kārta)

Pētījuma mērķis:

Veicot padziļinātu uzņēmējspējas, digitālās, globālās, kā arī pilsoniskās caurviju kompetences teorētisko analīzi un studējošo  caurviju kompetenču  novērtējumu,  noskaidrot studējošo kompetenču attīstības līmeni augstākās izglītības iestādēs  studijas uzsākot un pirms izglītības iestādes absolvēšanas, izstrādāt priekšlikumus digitālo pamata prasmju novērtēšanai, mācību vajadzību identificēšanai un plānošanai, kā arī izstrādāt atbalsta instrumentus augstākās izglītības iestāžu personāla kompetenču pilnveidei par caurviju kompetencēm, to novērtēšanu un iekļaušanu studiju rezultātos un Caurviju kompetenču novērtēšanas instrumenta izmantošanu studiju rezultātu formulēšanā un novērtēšanā.

Pētījuma uzdevums:

Noskaidrot studējošo kompetenču attīstības līmeni augstākās izglītības iestādēs  studijas uzsākot un pirms izglītības iestādes absolvēšanas, izstrādāt priekšlikumus digitālo pamata prasmju novērtēšanai, mācību vajadzību identificēšanai un plānošanai, kā arī izstrādāt atbalsta instrumentus augstākās izglītības iestāžu personāla kompetenču pilnveidei par caurviju kompetencēm, to novērtēšanu un iekļaušanu studiju rezultātos un Caurviju kompetenču novērtēšanas instrumenta izmantošanu studiju rezultātu formulēšanā un novērtēšanā.

Nodošanas datums:
05.04.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījums tiks izmantots turpmākās augstākās izglītības rīcībpolitikas plānošanai
Autoru saraksts:
 • Zanda Rubene
 • Anika Miltuze
 • Sanita Baranova
 • Ģirts Dimdiņš
 • Baiba Kaļķe
 • Līga Āboltiņa
 • Māra Bernarde
 • Dace Medne
 • Gatis Lāma
 • Alise Olesika
 • Zinta Zālīte-Supe
 • Anda Āboliņa
 • Agnese Slišāne
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
ESF projekts Nr. 8.3.6.2/17/I/001 "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana"
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
260000 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Veikta padziļināta uzņēmējspējas, digitālās, globālās, kā arī pilsoniskās caurviju kompetences teorētiskā analīze; veikts pētījums studējošo caurviju kompetenču un skolotāju profesionālās kompetences attīstības dinamikas novērtēšanai; izstrādāta tālākizglītības programma un studiju materiāli augstskolu un koledžu personāla profesionālai pilnveidei izstrādātā instrumenta  ilgtspējai un izmantošanai studiju procesā; izstrādātas rīcībpolitikas rekomendācijas un priekšlikumi profesiju standarta “Skolotāja”  un tajā iekļauto profesionālo kvalifikācijas prasību  aktualizācijai.

To top