Pētījumu un publikāciju datu bāze

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.prioritārā virziena “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” noslēguma izvērtējums

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta Izvērtēšanas nodaļas vecākais eksperts Jānis Leikučs
25413406

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.prioritārā virziena “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” noslēguma izvērtējums

Nodošanas datums:
04.12.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Izvērtējuma rezultāti tiks izmantoti: 1) pilnveidojot nacionālos plānošanas dokumentus sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas jomā; 2) jaunu pakalpojumu izstrādē un īstenošanā; 3) turpmāko šīs jomas projektu īstenošanā un pilnveidē, nodrošinot efektīvāku investīciju/resursu izlietojumu.
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
54727 EUR
To top