Pētījumu un publikāciju datu bāze

Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu – vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte: 2022. gada un 2004. gada pētījumu rezultātu salīdzinājums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Nita Jirgensone

Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu – vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte: 2022. gada un 2004. gada pētījumu rezultātu salīdzinājums

Pētījuma mērķis:

Salīdzināt 2004. gadā veiktā pētījuma “Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte”, rezultātus ar 2022. gada datiem, kas iegūti, izmantojot tās pašas pētījuma metodes. Pētījuma virsmērķis ir uz empīrisku pētījumu pamata izdarīt secinājumus un sniegt ieteikumus, kas var dot ieguldījumu valsts politikas attīstīšanā par demogrāfijas jautājumiem, īpaši tautas ataudzes vadlīniju veidošanā.

Pētījuma uzdevums:

Analizēt Latvijas studentu un jauno pieaugušo uzskatus par bērniem un vēlamo bērnu skaitu ģimenē; Analizēt apstākļus, kas veicina vai ierobežo vēlmi stāties reģistrētā laulībā, radīt un audzināt bērnus;  Analizēt, kā 5. un 9. klases skolēni vērtē savas attiecības ģimenē un kādi aspekti veicina pozitīvas bērnu un vecāku attiecības, iepretim vardarbīgām vai nevēlamām attiecībām.

Nodošanas datums:
26.07.2022
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Politikas joma:
Bērnu un ģimenes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Rezultāti izmantoti tautas ataudzes stratēģijas izstrādei un turpmāk Demogrāfijas politikas priekšlikumu izstrādei
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
36300 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Noskaidroti jauniešu viedokļi par bērnu ienākšanu ģienē, ka tas lielā mērā saistīts ar paša indivīda vēlmi, nevis atkarīgs no ārējiem faktoriem, tomēr valsts un pašvaldību finansiālais atbalsts ir nozīmīgs papildus dzimstību veicinošs faktors. Ir nepieciešams attīstīt un popularizēt pārliecību, ka bērnu radīšana rada prieku un gandarījumu, ko grūti aizvietot ar ko citu, kā arī veicināt bērnu un ģimenes kā vērtības stiprināšanu sabiedrībā.

Piezīmes:
https://pkc.gov.lv/lv/aktualit%C4%81tes/prezente-petijuma-laulibu-dzimstibas-un-pozitivu-bernu-un-vecaku-attiecibu-veicinoso
To top