Pētījumu un publikāciju datu bāze

Veco mežu loma klimata pārmaiņu mazināšanā: informācija Latvijas un Eiropas Savienības meža un saistīto nozaru politiku veidotājiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Meža departaments

Veco mežu loma klimata pārmaiņu mazināšanā: informācija Latvijas un Eiropas Savienības meža un saistīto nozaru politiku veidotājiem

Pētījuma mērķis:

Turpināt izpētes darbu par Latvijas veco mežaudžu mērījumu datu kopām, kas ir viena no lielākajām Eiropā, kā arī veikt informācijas izplatīšanu, veicinot pārdomātu un Latvijas interesēm atbilstoši politiku veidošanu kā nacionālā, tā Eiropas mērogā.

Pētījuma uzdevums:

1. sagatavot un nodot informāciju Latvijas lēmumu pieņēmējiem un ieinteresētajām pusēm;
2. starptautiskā sadarbībā ar meža nozares pārstāvjiem un pētnieciskajiem institūtiem nosūtīt informāciju Eiropas Komisijai
(DG CLIMA vai DG ENVI, vai DG AGRI);
3. ierīkot parauglaukumus un iegūt datus par SEG (CO2, CH4) emisiju bērza audzēs veģetācijas sezonā (ne mazāk kā septiņi atkārtoti uzmērījumi) saimnieciskās darbības kompleksā ar hidrotehnisko meliorāciju ietekmes raksturošanai;
4. analizēt attālās izpētes datus. Ievākt un analizēt zemsegas un zemsedzes datus (no astoņiem objektiem) analītiskas publikācijas sagatavošanai, raksturojot šo krātuvju pārmaiņas kopsakarībā ar audzes vecumu

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2027
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Zemkopības ministrija
pasts@zm.gov.lv
Politikas joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Regulāra datu ievākšana, apkopošana un izmantošana politikas izstrādes vajadzībām.

To top