Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
 • Notīrīt visus filtrus
 • Iesniedzējinstitūcija

 • Politikas joma

 • Pētījuma klasifikācija

 • Valoda

 • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(21)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

Veikt visaptverošu ārpusģimenes aprūpes sistēmas izpēti, identificējot aktuālākās problēmas, nepilnības tajā un izstrādājot ieteikumus nepilnību
novēršanai un ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanai.

Pētījuma mērķis:

Izpētīt jauniešu līdzdalības veidus un formas sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, noskaidrojot, kādas ir jauniešu iespējas iesaistīties, kas ir galvenie kavēkļi un kas – motivācijas aktīvai līdzdalībai.

Pētījuma mērķis:
 • Noskaidrot bērnu dzimšanas ăimenē veicinošos un kavējošos faktorus un iespējamos risinājumus.
 • Noskaidrot ăimeĦu (bez bērniem un atkarībā no bērnu skaita ăimenē) kvalitatīvās vajadzības (valsts un pašvaldības atbalsts, sniedzot sociālos u.c. pakalpojumus, to pieejamība, svētku organizēšana – kā ăimenes vienojoši pasākumi, izklaides pasākumi – teātris, kino, muzeji, pieejamība)
 • Noskaidrot dažādu demogrāfisko grupu pilnvērtīgas attīstības, eksistences priekšnosacījumus, visefektīvāko dialogu ar valsti, instrumentu (pakalpojumu)
  kopumu valstī pilnvērtīga sabiedrības locekĜa izaudzināšanai, t.sk. efektīvu koordinācijas sistēmu valstī;
 • Noskaidrot, kā panākt pozitīvu pieeju bērnu audzināšanā šķirtās ģimenēs

Pētījuma mērķis:

Apkopota informācija par bērnu dzīves kvalitāti Latvijā 2004.gadā.

Informācija ir sagrupēta atbilstoši Konvencijā par bērna tiesībām deklarētajām bērnu tiesībām: tiesībām uz veselību un veselības aprūpi; tiesībām uz labklājību; tiesībām uz ģimenisko aprūpi; tiesībām uz izglītību, brīvo laiku un kultūras pasākumiem; bērnu pilsoniskām tiesībām un brīvībām, kā arī bērnu īpašo aizsardzību. Pārskatā arī sniegta informācija par 2004.gadā veiktajiem pasākumiem bērnu stāvokļa uzlabošanai Latvijā. Lai gūtu pilnīgāku ieskatu par bērnu stāvoklī valstī, pārskatā ir iekļauti un salīdzināti statistikas dati par 2003. un 2004.gadu, kā arī izvērtētas izmaiņas šajā jomā pēdējās desmitgades laikā – kopš 1995.gada.

Pētījuma mērķis:

Metodiskie ieteikumi izdoti, īstenojot Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izstrādātā Rīcības plāna koncepcijas „Valsts ģimenes politika” īstenošanai 2004. – 2013.gadam 1.2.apakšpunktu, kas paredz izstrādāt metodiskos ieteikumus pašvaldībām par iespējām, piemērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma normas, nodot privāto tiesību subjektiem uzdevumus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu ģimenēm.

Pētījuma mērķis:

Nozīmīgākie tiesību akti, kas ņemami vērā bāriņtiesas (pagasttiesas) (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) lēmumu izstrādes procesā, ir:

·   Administratīvā procesa likums (turpmāk tekstā – APL);

·   Ministru kabineta 1996.gada 23.marta noteikumi Nr.80 „Bāriņtiesu un pagasttiesu darbības noteikumi”;

·   Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

To top