Pētījumu un publikāciju datu bāze

ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ieguldījumu IKT- pieejamības, e-pārvaldes un pakalpojumu atbalsta pasākumu noslēguma izvērtējums

ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ieguldījumu IKT- pieejamības, e-pārvaldes un pakalpojumu atbalsta pasākumu noslēguma izvērtējums

Pētījuma mērķis:

Paaugstināt publiskās pārvaldes darbības efektivitāti, uzlabojot datu pieejamību un elektronisko pakalpojumu saturu, un uzlabot komercdarbības vidi, uzlabojot darījumu drošību elektroniskā vidē, padarot publisko informāciju viegli pieejamu, mazinot administratīvo slogu.

Nodošanas datums:
05.12.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Transporta un sakaru politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Izvērtējuma rezultāti tiks izmantoti kā pierādījumu bāze, lai apliecinātu SAM 2.2.1. ieguldījumu lietderību, kā arī uzlabotu turpmāko politiku ilgtspējīgas valsts IKT pārvaldības attīstības un e-pakalpojumu pieejamībai Latvijā. Plānots, ka izvērtējuma rezultātus un secinājumus lietos ES fondu vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, pašvaldības un citi investīciju plānotāji un lēmumu pieņēmēji valsts IKT pārvaldības un e-pakalpojumu attīstības jomās, lai, ja nepieciešams, pilnveidotu nacionālos plānošanas dokumentus; izmantotu investīciju projektu plānošanai un īstenošanai.
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Pētījums veikts par Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekta “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana pierādījumu bāzes veidošanai uz rezultātiem vērstu un efektīvu ES fondu ieguldījumu plānošanai un veikšanai Latvijas tautsaimniecībā” līdzekļiem
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
28896 EUR
To top