Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pieeja tiesiskumam Latvijā

Pieeja tiesiskumam Latvijā

Pētījuma mērķis:

Analizēt nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iespējas aizstāvēt savas tiesības un nodrošināt šo tiesību ievērošanu, risinot juridiska rakstura jautājumus

Nodošanas datums:
01.06.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Lai attīstītu mediācijas pakalpojumu un veicinātu tā izmantošanu, pētījuma veicēji piedāvā atsevišķās lietu kategorijās noteikt obligātu mediāciju, bet citās mediācijas obligātumu atstāt pēc tiesas ieskatiem.
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Eiropas Sociālais fonds projektā Nr.10.1.3.0/19/TP/006 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai ES fondu plānošanai”
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
27000 EUR
To top