Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)
(41)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

Pētījuma mērķis:

Lai uzlabotu tūrisma piedāvājumu un iespējas šajā reģionā.

Pētījuma mērķis:

Izzināt prioritāro valstu (Vācija, Zviedrija, Somija, Lielbritānija, Norvēģija) tūrisma asociācijas par Latviju.

Aplūkotās tēmas : Ar ko ceļotājiem asociējas Latvija, apskatot kultūras, tradīciju, dārdzības, klimata un citus jautājumus. Vai ceļotāji apsver Latviju kā savu tūrisma galamērķi tuvākajā laikā.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
26345

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju ceļošanas paradumus Latvijas teritorijā, kā arī noskaidrot ceļošanas lēmumu pieņemšanas ietekmējošos faktorus.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
21626.20

Pētījuma mērķis:

Bauskas novada tūrisma attīstības un mārketinga analīzes mērķis ir veikt analīzi par Bauskas novada kā tūrisma galamērķa pozīciju Latvijā. Darba uzdevuma veikšana ir veikta izvērtējot tūrisma un mārketinga attīstību, produktu un pakalpojumu attīstības atbilstību līdzšinējiem tūrisma plānošanas dokumentiem, vienlaikus identificējot turpmākos attīstības virzienus, mērķus un prioritātes laika periodā līdz 2027.gadam.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
3600

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
1002.38

Pētījuma mērķis:

Fiksēt izmaiņas tūrismā Latvijas reģionos gandrīz gadu pēc COVID19 pirmo ierobežojumu ieviešanas, izzināt Latvijas reģionu tūrisma nozares uzņēmēju noskaņojumu, noskaidrot kā tūrisma nozares uzņēmējus ir ietekmējuši pulcēšanās un pakalpojumu sniegšanas ierobežojumu ieviešana COVID 19 otrā viļņa laikā, kuri sakrīt ar tūrisma nozares kluso sezonu, novērtēt valdības sniegtos atbalsta instrumentus, noskaidrot pieejamā valsts atbalsta izmantošanas apmērus un būtiskākās problēmas, kas liedz to saņemt, kā arī noskaidrot cita veida valsts atbalsta nepieciešamību un formas (apmācības, semināri, informācijas izplatīšanas un mārketinga pasākumi).

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
1002.38

Pētījuma mērķis:

Izzināt Latvijas diasporas pārstāvju ceļošanas paradumus, ceļošanas lēmumu pieņemšanas ietekmējošos faktorus.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
11858

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt rīcības plānu tūrisma piedāvājuma attīstībai Latvijā, kuru Ekonomikas ministrija un citas par tūrismu atbildīgās iestādes varētu izmantot kā pamatu turpmākām aktivitātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbības aktivitātes tūrisma produktu attīstībai.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir veikt esošo atbalsta instrumentu situācijas analīzi un konceptuālu priekšlikumu izstrādi tūrisma nozares politikas pilnveidošanai

Pētījuma mērķis:

Pētījumā “Priekšnosacījumi azartspēļu un izložu organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā” ir analizētas pašvaldības tiesības noteikt regulējumu azartspēļu jomā Līvānu novadā, ievērojot un sabalansējot komersantu tiesības sniegt komercpakalpojumus, indivīda cilvēktiesības brīvi rīkoties ar saviem resursiem un sabiedrības intereses mazināt sociālos un veselības riskus un novērst indivīdu iespējamo atkarību rašanos no azartspēlēm.
Pētījuma ietvaros ir analizēts azartspēļu zāļu un sabiedrisku objektu izvietojums un cilvēku plūsma Līvānu pilsētā, apzinātas iedzīvotāju riska grupas un problemātiskie spēlētāji, azartspēļu jomas pakalpojumu ietekme uz pašvaldības budžetu (ieņēmumi, sociālā budžeta izdevumi atkarību novēršanai un risku profilaksei) un ietekme uz sabiedrības veselību, drošību, uzņēmējdarbības nozarēm (tūrismu), nodarbinātību un Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Pētījumā apskatīta citu Latvijas pašvaldību pieredze atļauju izsniegšanā azartspēļu zāļu atvēršanai savā administratīvajā teritorijā, tiesu nolēmumi, ar azartspēļu problemātiku saistītie pētījumi un publikācijas, Līvānu novada saistošie noteikumi, kā arī valsts politika un valsts normatīvais regulējums.
Balstoties uz pētījuma secinājumiem, ir izstrādāti priekšlikumi turpmākajai Līvānu novada domes rīcībai azartspēļu jomas regulēšanā Līvānu novadā.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis un uzdevums ir Latvijas iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana par to, cik bieži un kāpēc par tūrisma galamērķi ir izvēlēta Jūrmala, kāds ir pilsētas tūrisma piedāvājuma novērtējums. Pētījumā arī iekļauts Jūrmalas pilsētas salīdzinājums ar vairākām citām Latvijas pilsētām

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
7650

Pētījuma mērķis:

Izstrādāts plānošanas dokuments, kurā ir iekļauta informācija par tūrisma nozares esošo situāciju Jūrmalas pilsētā, kā arī noteikti stratēģiskie mērķi un rīcības plāns trim gadiem. Plāna mērķis- mūsdienīgas kūrortpilsētas attīstība, pilnveidojot tūrisma veidus ar augstāku pievienoto vērtību.

Pētījuma mērķis:

Šī darba ietvaros padziļināti analizēta Bauskas novada pozīcija kopējā galamērķī un tūrisma līdzšinējā attīstība laika posmā no 2010. līdz 2013. gadam kontekstā ar tūristu plūsmu novadā, blakus esošajos novados, Via Baltica ceļa posmā un Zemgales reģionā. Izvērtējumā iekļauta detalizēta telpiskā tūrisma attīstības analīze saskaņā ar pieejamiem statistikas un ekonomiskās attīstības rādītājiem, īpaši uzsverot tūrisma pieprasījuma nozīmi. Dokumenta galvenais adresāts ir Bauskas novada attīstības plānotāji un lēmumu pieņēmēji, Bauskas TIC un galvenās iesaistītās puses. Tā saturs ir lietderīgs blakus esošo novadu pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem, kā arī Zemgales tūrisma asociācijai un plānošanas reģionam

Pētījuma mērķis:

Pētījuma „Tūristu gida profesijas reglamentējuma ieviešana Latvijā” mērķis ir apkopot un analizēt aktuālo informāciju par tūristu gidu profesionālo darbību valstī un izstrādāt priekšlikumus profesijas reglamentācijas ieviešanai Latvijā.

To top