Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)
(107)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība)

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt, balstoties uz projektēto PMB sastāvu īpašībām, vadlīnijas bitumena modifikācijas tehnoloģijām, kā arī veikt PMB adhēzijas un novecošanas īpašību izpēti, lai palielinātu asfaltbetona ilgmūžību un sniegtu rekomendācijas „Ceļu specifikācijas 2015” pilnveidošanai.

Pētījuma mērķis:

Pētījums veikts, lai sagatavotu analīzi par elektroenerģijas cenas veidojošo mehānismu, veicot matemātisko modelēšanu, kurā ievērota virkne mainīgo faktoru, piemēram: elektroenerģijas cenas konkrētai stundai Nord Pool biržā, elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņš un tā prognozes, elektroenerģijas un siltumenerģijas pieprasījuma un ražošanas nosacījumu atkarība no gaisa temperatūras, Daugavas HES ūdens pieteces izmaiņas un to varbūtiskais raksturs, Daugavas HES rezervuāru ekoloģiskie ierobežojumi, vēja elektrostaciju ietekme, Latvijas augstsprieguma tīkla ierobežojumi un starpvalstu elektropārvades līniju ierobežojumi, termoelektrostaciju elektroenerģijas ģenerācijas atkarība no siltumenerģijas ražošanas apjoma koģenerācijas režīmā. Pētījumā ir izstrādāts tirgus modelis, lai prognozētu elektroenerģijas nākamās dienas tirgus cenu Latvijā līdz 2030. gadam un veikta tirgus cenas modelēšana pie dažādiem nākotnes scenārijiem.

Pētījuma mērķis:

Mērķis ir novērtēt iepriekšējos gados uzbūvētās ar cementu saistītās ceļa segas pamata nesošās kārtas, to tehnisko stāvokli, nestspējas īpašības, kā arī atjaunoto vai uzbūvēto ceļa segu vispārējo kalpotspēju, lai identificētu veiksmīgākos risinājumus un apzinātu iespējamās problēmas vai nepieciešamos uzlabojumus.
Otrs pētījuma mērķis ir reālā būvobjektā veikt praktisku detālu aprobāciju realizētā pētījuma ″Segas pamatu pastiprināšana ar hidrauliskajām saistvielām, izmantojot pārstrādātus materiālus″ ietvaros gūtajām atziņām un izstrādātajiem ar cementu saistītu ceļa segas pamata kārtu lietošanas nosacījumiem, kvalitātes kritērijiem un prasībām.

Pētījuma mērķis:

Projekta mērķis ir izstrādāt plānkārtas asfaltbetona sastāvus ar augstām ekspluatācijas īpašībām, lietojot Latvijas apstākļiem tradicionālus minerālmateriālus, kā arī ceļa segas projektā iekļaujot zem plānkārtas asfaltbetona kārtas konstruktīvās HMAC saistes kārtu un seguma apakškārtu, lai nodrošinātu piedāvāta risinājuma lietošanu augstas intensitātes ceļiem un piedāvāt priekšlikumus „Ceļu specifikācijas ” papildināšanai ar Latvijas apstākļiem jaunu plānkārtas asfaltbetona tipu.

Pētījuma mērķis:

Apzināt iespējas paplašināt materiālu atkārtotu izmantošanu ceļa segu būvniecībā, ko potenciāli varētu nodrošināt, pastiprinot atgūtos materiālus ar saistvielām. Balstoties uz šajā pētniecības darbā, kā arī iepriekš iegūtajām atziņām, jāizstrādā rokasgrāmata. Rokasgrāmatas mērķis ir veicināt segas pamatu pastiprināšanu ar hidrauliskajām saistvielām, izmantojot pārstrādātus materiālus, īpaši vietējos būvmateriālus – kaļķi un cementu, kā arī, akcentējot atgūto būvmateriālu, atkārtotas izmantošanas iespējas.

Pētījuma mērķis:

Sniegt ekonomikas un darba tirgus politikas veidotājiem redzējumu par Latvijas tautsaimniecības ilgtermiņa attīstības alternatīvām un no tā izrietošām prasmju un kompetenču pieprasījuma tendencēm, ņemot vērā tautsaimniecības attīstības līdzšinējās tendences, globālos procesus un Latvijas salīdzināmās priekšrocības globālajā tirgū.

Pētījuma mērķis:

Novērtēt iedzīvotāju novecošanās ietekmi uz prasmju piedāvājumu Latvijā līdz 2030.gadam, kā arī identificēt galvenos no tā izrietošos darba tirgus riskus.

Pētījuma mērķis:

Iegūt plašāku informāciju par tautsaimniecības ilgtermiņa attīstības virzieniem un no tiem izrietošām prasmju pieprasījuma tendencēm tautsaimniecības sektoros, kā arī identificēt nākotnē iespējamos riskus, kas saistīti ar tautsaimniecības pārstrukturizāciju un prasmju pieprasījuma izmaiņām, darbaspēka novecošanos, darbaspēka profesionālo un ģeogrāfisko mobilitāti.

To top