Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Iesniedzējinstitūcija

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(97)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

Organizēt sabiedriskās domas aptauju par zināšanām un informācijas pieejamību par radiācijas drošības jautājumiem, lai identificētu, kādās jomās Valsts vides dienestam vajadzētu pastiprināti pievērst uzmanību sabiedrības informēšanā un izglītošanā. Vienlaikus identificējot jomas un aspektus komunikācijā ar valsts pārvaldes, pašvaldību un citu radiācijas drošības nodrošināšanā iesaistītu iestāžu darbiniekiem, kā arī uzņēmumiem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem.

Pētījuma mērķis:

Izpētīti optimālie meliorācijas sistēmas uzlabošanas risinājumi

Pētījuma mērķis:

Veikt meliorācijas sistēmu Rīgas pilsētā pilnas inventarizācijas priekšizpēti, lai noskaidrotu inventarizācijai nepieciešamos finanšu līdzekļus, labākos darbu paņēmienus un veidus. Uz izpētes pamata tiks sagatavots iepirkums inventarizācijas veikšanai.

Pētījuma mērķis:

Sekot ūdensputnu sugu sastāva un skaita izmaiņām ūdensputnu ligzdošanai potenciāli piemērotajās vietās Rīgas brīvostā un veicināt dabas daudzveidības saglabāšanu ostas teritorijā

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
5113

Pētījuma mērķis:

Izveidot vietējas nozīmes īpaši aizsargājamu dabas teritoriju “Zeltiņu purva dabas parks”.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
38084.75

Pētījuma mērķis:

Izpētīt un izstrādāt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtības Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ietekmes uz konkurenci ekonomisko izvērtējumu.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
97600

Pētījuma mērķis:

Projekta ietvaros tiks veikta potenciāla piesārņojuma veida un izplatības areāla izpēte pašvaldībai piederošā zemesgabalā Trīsciemā, meža teritorijā, kur agrāk bijusi atkritumu izgāztuve.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
6748.65

Pētījuma mērķis:

Izpētīti optimālie meliorācijas sistēmas uzlabošanas risinājumi

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
7360.43

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
8985.46

Pētījuma mērķis:

Izpētīti optimālie meliorācijas sistēmas uzlabošanas risinājumi.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
4731.7

Pētījuma mērķis:

Veikta Ķīpsalas peldvietas zemūdens daļas izpēte, lai konstatētu peldētājus apdraudošus priekšmetus, gultnes padziļinājumus, apzīmētu tos un varētu organizēt gultnes tīrīšanas un līdiznāšanas darbus, sagatvojot peldvietu pieteikumam zilā karoga iegūšanai.

Pētījuma mērķis:

Bezpiederīgas lietus kanalizāciajs sistēmas izpēte pašvaldības īpašumā pie Zunda kanāla, lai noteiktu potenciālā piesārņojuma ieplūdes vietu sistēmā ar novadi vidē.

Pētījuma mērķis:

Olektes upes posmā no caurtekas zem vietējā autoceļa V2 (pievedceļi autoceļam Valdlauči – Rāmava) līdz ietekai Daugavā esošā ekoloģiskā stāvokļa un upes bioloģiskās daudzveidības noteikšana; potenciālās rekultivācijas iespēju un nepieciešamības novērtējums.

Pētījuma mērķis:

Noteikt izņemamo dūņu apjomu no Juglas ezera, lai izveidotu labiekārtotas atpūtas zonas pie Juglas ezera ar potenciālām peldēšanās vietām/peldvietām.

Pētījuma mērķis:

Noteikti ķīmiskie elementi Na un Cl koku vainaga zaros, veiktas koku lapu ķīmiskās analīzes. Izstrādātas rekomendācijas koku stāvokļa uzlabošanai un sāls ietekmes mazināšanai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
5192.45

Pētījuma mērķis:

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Augšdaugavas novada ezeriem – Demenes ezeram, Dārza ezeram, Kalnišku ezeram

Pētījuma mērķis:

Veikt pētījumu, kura rezultātā tiek noteikta efektīvākā pieeja (modelis) nolietotu riepu apsaimniekošanai Latvijā un sagatavoti priekšlikumi  nepieciešamajiem  grozījumiem normatīvajos aktos šāda modeļa ieviešanai praksē

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
7200.00

Pētījuma mērķis:

Lai mazinātu saimniecisko un antropogēno ietekmi uz Teiču dabas rezervātā ekosistēmām, ap rezervātu ir paredzēta aizsargjosla. Lai no jauna noteiktu aizsargjoslas platumu, šī pētījuma ietvaros tika izveidots hidroģeoloģiskais modelis. Tā tapšanā izmantoti dažādi pieejamie kartogrāfiskie dati, no zinātniskās literatūras iegūtās zināšanas, Latvijas reģionālā hidroģeoloģiskā modeļa dati un Rīgas Tehniskās universitātes Vides Modelēšanas Centrā veikto pētījumu izstrādātās metodikas. Pamatojoties uz traseru eksperimentiem tika sastādīta jaunā Teiču DR aizsargjosla.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
31365

Pētījuma mērķis:

Veikt izvērtējumu par vides prasībām, kas iekļautas MK noteikumos dzīvnieku novietnēm, MK noteikumos koksnes impregnēšanai, MK noteikumos kokzāģētavām un MK noteikumos transportlīdzekļu remontdarbnīcām un automazgātavām, kā arī sniegt redzējumu par šī regulējuma turpmāku attīstību.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
24686.00

Pētījuma mērķis:

Veikt izvērtējumu par esošo B un C kategorijas piesārņojošo darbību iedalījumu un izstrādāt priekšlikumus kritērijiem, kurus varētu izmantot saraksta pārskatīšanai/ atjaunināšanai (piemēram, darbību izslēgšanai, iekļaušanai vai robežsliekšņu izmaiņām), kā arī izstrādāt priekšlikumu jaunam B un C kategorijas darbību sarakstam.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
24900.00
To top