Pētījumu un publikāciju datubāze

Pētījumu un publikāciju datubāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Izvēlētās birkas:
  • Notīrīt visus filtrus
  • Iesniedzējinstitūcija

  • Politikas joma

  • Pētījuma klasifikācija

  • Valoda

  • Notīrīt visus filtrus

Rezultāti

Nosaukums
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
(107)
Veids
Nodošanas
datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis tiks definēts.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir veikt Plāna romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2022.- 2023.gadam ietekmes izvērtējumu.

Pētījuma mērķis:

Izveidot indikatīvu rādītāju par Latvijas sabiedrības saliedētības līmeni. Ņemot vērā Sabiedrības integrācijas fonda stratēģiskos mērķus 2020.-2024. gadam, kuri nosaka aktivitātes līdzdalības, saliedētības un stipras informatīvās telpas, stipru ģimeņu un iekļaujošas vides virzienos, indikatīvā rādītāja par Latvijas sabiedrības saliedētības līmeni mērķis ir konstatēt Sabiedrības integrācijas fonda un citu institūciju darbības rezultātu sabiedrības saliedētības veicināšanā.

 

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
50000

Pētījuma mērķis:

Sagatavot analītisku materiālu par Latvijas valsts/sabiedrības ideoloģiju un vērtībām un valstiskuma izpratnes nostiprināšanu

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
59020

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par dalību 2022. gada 1. oktobra 14. Saeimas vēlēšanās un ar vēlēšanu norisi saistītiem aspektiem. Pētījums sniedz informāciju arī par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
4258.9

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par iespējamo līdzdalību 14. Saeimas vēlēšanās, dalības vēlēšanās motivējošajiem faktoriem, informētību par balsošanas kārtību un citiem vēlēšanu norises aspektiem. Pētījums sniedz informāciju arī par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
4739.87

Pētījuma mērķis:

Elektorāta aktivitātes samazināšanās cēloņu un to ietekmējošo faktoru izvērtējums. Uz tā balstoties tiek izstrādāts tālāko aktivitāšu kopums elektorāta līdzdalības un vēlēšanu procesa iznākumam uzticēšanās celšanai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
17061

Pētījuma mērķis:

 

– sniegt lasītājam izpratni par sociālās un politiskās uzticēšanās definēšanu sociālajās zinātnēs, to ietekmējošiem faktoriem, uzticēšanos dinamiku Eiropā un Latvijā

– skaidrot uzticēšanās mērīšanu un analīzi ESS, kā arī izvērst ESS 9. kārtas uzticēšanās datu analīzi

– identificēt Latvijas sociāli demografiskās grupas ar zemu sociālo un politisko uzticēšanos

– izdarīt secinājumus par sociālajām grupām ar zemu uzticēšanās līmeni par un virzieniem, kuros stiprināt sociālo un politisko uzticēšanos.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
8003

Pētījuma mērķis:
Noskaidrot vēlētāju viedokli par dalību 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās un vairākiem citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem aspektiem. Pētījums sniedz informāciju arī par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.
Pētījuma finansēšanas summa EUR:
4703.75

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot sabiedrības vērtības, kam ir izšķiroša nozīme valdības plānotās politikas veiksmīgai izveidei un rezultātu sasniegšanai.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
36720

Pētījuma mērķis:
Noskaidrot vēlētāju gatavību piedalīties 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās, apzināt motivāciju, kāpēc vēlētāji piedalīsies vai nepiedalīsies vēlēšanās, Covid-19 ietekmi uz dalību vēlēšanās, noskaidrot, par kādām balsošanas iespējām vēlētāji gribētu saņemt vairāk informācijas, kā arī apzināt vēlētāju viedokli par atsevišķiem pašvaldību vēlēšanu problēmjautājumiem.  Pētījums sniedz informāciju arī par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.
Pētījuma finansēšanas summa EUR:
3327.80

Pētījuma mērķis:

Noteikt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” darbības rezultātus no 2016. gada līdz 2020. gadam un to ieguldījumu programmas virsmērķa  – stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā – sasniegšanā.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
7897.50

Pētījuma mērķis:

Izpētīt Latvijas iedzīvotāju medijpratību ar socioloģiskas kvantitatīvas aptaujas palīdzību, kas nodrošina reprezentatīvu izlasi visā Latvijas teritorijā, aptverot iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
6340

Pētījuma mērķis:

Sagatavot prakses apkopojumu par Eiropas Savienības dalībvalstu mehānismiem komercmediju atbalstam, ko izmantot mediju politikas veidošanai.

Pētījuma mērķis:

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam projektā (turpmāk – Pamatnostādņu projekts) noteikto politikas rezultatīvo rādītāju novērtējums un Pamatnostādņu projekta un tam pakārtoto rīcības plānu 2021.-2023. gadam un 2024.-2027. gadam rezultatīvo rādītāju monitoringa izstrāde turpmākajiem septiņiem gadiem.

Pētījuma finansēšanas summa EUR:
26378.00

Pētījuma mērķis:

Sagatavot Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam ietekmes izvērtējumu, izvērtējot mērķu un rezultātu sasniegšanu, politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus, iesaistītās puses, resursu izlietojumu un noskaidrojot Latvijas valstspiederīgo vērtējumu un viedokli par sabiedrības integrācijas procesiem.

Pētījuma mērķis:
Apzināt pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju viedokli par 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanu, tai skaitā par vēlēšanu iecirkņu darba laiku, papildu balsošanas iespējām, vēlēšanu iecirkņu komisiju veidošanu un apmācību, kā arī noskaidrot respondentu apmierinātību ar atalgojumu.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par galvenajiem iemesliem piedalīties vai nepiedalīties 2019.gada 25. maijā notikušajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās un citiem ar vēlēšanu norisi un kārtību saistītiem aspektiem. Tāpat pētījums sniedz informāciju par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.

Pētījuma mērķis:

Omnibusa aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības attieksmi pret nevalstisko organizāciju sektoru.

Pētījuma mērķis:

Izvērtējuma par Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk tekstā – SIF) administrēto valsts budžeta programmu īstenošanas efektivitāti, ietekmi un lietderību 2016.–2018.gadā mērķis ir noskaidrot, cik efektīvi ir SIF administrēto valsts budžeta programmu ietvaros atbalstītie projekti un to ietekmi uz sabiedrības integrācijas politikas mērķu sasniegšanu, kā arī analizēt, vai projektu izvērtēšanas un uzraudzības procedūras ir samērīgas attiecībā pret ieguvumu un vai tās būtu lietderīgi vienkāršot.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir apzināt un akcentēt veidus, kā diaspora sniedz ieguldījumu Latvijas sabiedrības un valsts attīstībā, kā arī izstrādāt metodoloģiju un rekomendācijas diasporas ieguldījuma turpmākai korektai izvērtēšanai.
Pētījuma rezultātā sniegts līdz šim vispusīgākais skatījums uz diasporas ieguldījumu Latvijā pēdējo gadu griezumā, iezīmējot diasporas ieguldījuma daudzveidīgās jomas, kā arī izgaismojot iespējas un izaicinājumus precīzā diasporas ieguldījuma novērtēšanā, analizējot pasaules praksi.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir apzināt dažādu remigrantu grupu vajadzības, motivāciju un prasības, kā arī sniegt rekomendācijas remigrācijas atbalstam un remigrantu integrācijai.
Ziņojums pievēršas sekojošiem problēmjautājumiem:
• potenciālo remigrantu problēmu identifikācija pēc viņu eventuālās atgriešanās Latvijā;
• jauniešu, kā svarīgākās mērķauditorijas, remigrācija – pieredze, problēmas, to risinājumi;
• senioru (pirmspensijas un pensijas vecuma personas) remigrācija – pieredze, problēmas, to risinājumi.
Apzināti potenciālo remigrantu problēmjautājumi, sniegti ieteikumi komunikācijas uzlabošanai, problēmu risināšanai.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par galvenajiem iemesliem, kāpēc piedalījās vai nepiedalījās 2018.gada 6. oktobrī notikušajās Saeimas vēlēšanās un citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem aspektiem. Tāpat pētījums sniedz informāciju par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt un sniegt rekomendācijas par mediju atbalsta programmu ietekmi uz mediju vides daudzveidību un kvalitāti (Latvijas Mediju politikas pamatnostādņu 2016.–2020.gadam īstenošanas plāna 1.1.3., 1.4.1, 1.4.2., 1.5.1. pasākumi).

To top