Pētījumu un publikāciju datu bāze

Darba apstākļi un riski Latvijā 2019–2021

Darba apstākļi un riski Latvijā 2019–2021

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis bija noskaidrot aktuālo situāciju darba attiecību un darba aizsardzības jomā, analizēt iegūtos datus dinamikā un izstrādāt priekšlikumus tiesiskā regulējuma vai tā praktiskās ieviešanas uzlabošanai. Identificējot būtiskākos problēmu cēloņus un iespējamos risinājumus, pētījums sniedz informāciju, kas palīdz īstenot kvalitatīvu un uz mērķi orientētu politiku darba attiecību un darba aizsardzības jomā.

Pētījuma uzdevums:

1. identificēt esošās problēmas un nepilnības drošas darba vides nodrošināšanā uzņēmumos Latvijā nozaru griezumā, reģionu griezumā u.c.;
2. veikt valstī pieejamo datu par arodslimībām, nelaimes gadījumiem darbā un izmaksām, kas to rezultātā rodas sociālās apdrošināšanas budžetam, analīzi dinamikā laika posmā no 1993. gada līdz 2021. gadam;
3. izvērtēt visus iegūtos rezultātus;
4. noteikt nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus normatīvajos aktos darba aizsardzības jomā, lai samazinātu administratīvo slogu darba devējiem, sagatavot ieteikumus politikas veidotājiem un ieviesējiem, kā arī sniegt priekšlikumus nākotnē veicamo pētījumu tēmām;
5. veikt vismaz piecu Eiropas valstu pieredzes izpēti saistībā ar preventīvo pārbaužu veikšanu nelaimes gadījumu novēršanai, t.sk. tādu nelaimes gadījumu novēršanai, kuru cēlonis ir neuzmanība, nodrošinot vismaz divu tādu valstu analīzi, kas neietilpst Eiropas Savienībā;
6. sagatavot dažādus nodevumus un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus.

Nodošanas datums:
15.06.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts darba inspekcija
vdi@vdi.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts darba inspekcija
vdi@vdi.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījuma rezultātā noteiktas nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumi normatīvajos aktos darba aizsardzības jomā, sagatavoti ieteikumi politikas veidotājiem un ieviesējiem.
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) līdzekļiem.
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
117500.00 EUR
To top